EFEKTOL 68P je mineralno ulje namenjeno za podmazivanje kliznih staza i vođica, kao i vretena za prenos radnog posmaka i umereno opterećenih pužnih prenosnika sa prekidom u radu.

Prednosti

  • Visoka oksidaciona i termička stabilnost
  • Odlične mazive karakteristike
  • Efikasna zaštita od korozije i rđe
  • Obezbeđivanje ravnomernog i preciznog klizanja
  • Dobra adheziona svojstva
  • Efikasno odvajanje vode i vodorastvornih sredstava

Zadovoljava specifikacije: SRPS ISO 6743-4 (HG); SRPS ISO 6743-13 (GA); SRPS ISO 11158 (HG); ISO 19378 (GA); Cincinnati Machine P47

Pakovanja: 200L.

Tipične karakteristike

EFEKTOL 68P
ISO VG 68
Gustina (15oC),kg/m3 880
Viskoznost (40oC), mm2/s 68.0
Indeks viskoznosti 95
Tačka paljenja, oC 200
Tačka stinjavanja, oC -10
FZG test, stepen prolazi 12
Deemulzivnost, (43-37-0) na 54oC, min. 30