Aneks broj 1 Kolektivnog ugovora Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd

Aneks broj 1 Kolektivnog ugovora Društva za proizvodnju ulja Rafinerija nafte a.d. Beograd