ULAGANJE U RERAFINACIJU OTPADNIH ULJA JE ULAGANJE U ZDRAVU BUDUĆNOST

Blendovanjem baznih ulja i određenih grupa aditiva dobija se široka paleta mazivih ulja koja nalaze veliku  primenu u skoro svim segmentima društva – industriji, saobraćaju, proizvodnji, distribuciji električne energije  itd.

Tokom upotrebe dolazi do njihove degradacije i kontaminacije različitim supstancama, tako da maziva ulja postaju neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena. Otpad koji na taj način nastaje  predstavlja kompleksnu mešavinu  različitih vrsta štetnih  i opasnih materija poput organskih i neorganskih jedinjenja metala, policikličnih aromatičnih ugljovodonika, rastvarača, glikola, ostataka goriva itd.

Zbog  visokog potencijala da zagade i degradiraju  životnu sredinu, kao i opasnosti po zdravlje ljudi, otpadna ulja se, u skladu sa postojećim zakonskim regulativama, klasifikuju kao opasan otpad.

Direktni efekti koji mogu biti posledica njihovog uticaja na zdravlje ljudi uključuju sledeće:

 • iritaciju plućnog tkiva usled prisustva gasova koji sadrže aldehide, ketone, aromatska jedinjenja i slično
 • uticaj na  gornje delove respiratornog  trakta i plućno tkivo, usled prisustva hemijskih elemenata i jedinjenja poput hlora, vodonik-sulfida, antimona, hroma, nikla, kadmijuma i bakra
 • efekat gušenja usled blokade distribucije kiseonika u organizmu  koja je posledica visokog sadržaja ugljen-monoksida, halogenih rastvarača, vodonik sulfida itd.
 • karcinom pluća i prostate koji je posledica prisustva  metala poput olova, kadmijuma i mangana.

Direktni uticaji otpadnih ulja na životnu sredinu uključuju sledeće:

 • zagađenje zemljišta, rečnih tokova i i drugih vodenih površina usled njihove niske biodegrabilnosti
 • formiranje tankog  filma prilikom kontakta sa vodom koji sprečava izmenu kiseonika između vodene sredine i atmosferskog  vazduha, što može dovesti do dugotrajnih štetnih efekata na vodenu floru i faunu
 • korišćenje u energetske svrhe  može izazvati zagađenja vazduha česticama, teškim metalima (Pb, Cd,Ba,Fe), kiselinama (HCl), oksidima (SOx, , NOx, CO), različitim vrstama POPs materija usled nepotpunog sagorevanja itd.

Navedene činjenice  ukazuju  na neophodnost da se organizovanim prikupljanjem i tretmanom  otpadnih ulja  spreči njihovo nekontrolisano ispuštanje u okolinu.

Upravljanje otpadnim uljima je, po definiciji, skup mera koje obuhvataju sakupljanje, razvrstavanje, transport, skladištenje i tretman otpadnih ulja ili odlaganje otpadaka, odnosno ostataka posle tretmana.

Prema hijerarhiji upravljanja otpadom, rerafinacija otpadnih  ulja – tretman pomoću koga se primenom fizičko-hemijskih  postupaka dobijaju nova  bazna ulja, ima prednost  u odnosu na druge vrste reciklaže.

Rafinerija nafte  a.d. Beograd jedina  na ovim prostorima  u svom sastavu ima  pogon za rerafinaciju otpadnih ulja koji, primenom savremenih tehnologija, omogućava dobijanje kvalitetnih baznih ulja koja po svojim karakteristikama ne zaostaju za kvalitetom baznih ulja dobijenih iz sirove nafte. Višedecenijsko iskustvo u organizaciji prikupljanja otpadnog ulja, veliki skladišni prostor i pomenuti pogon čine da, u ovom delu Evrope, Rafinerija nafte Beograd  bude jedan od lidera u reciklaži otpadnog ulja.

USLUŽNO PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADA

POSTUPAK PREUZIMANJA OTPADA:

 • Vlasnik  otpada,  kontaktira Rafineriju nafte a.d. Beograd.

  Vaše Ime*

  Email*

  Naslov

  Poruka


  Na osnovu: razgovora , uvida  u izveštaj o ispitivanju otpada koje je izradila ovlašćena laboratorija i analize otpada u laboratoriji Rafinerije nafte a.d. Beograd , ovlašćeno lice Rafinerije donosi odluku o njegovom  preuzimanju. Ovlašćeno lice,  ukoliko  je odluka:
  – pozitivna: sa vlasnikom otpada definiše uslove, način i dinamiku  preuzimanja otpada.
  – negativna: o tome obaveštava vlasnika otpada.

 • Uslovi , način i dinamika preuzimanja otpada definišu se ugovorom između Rafinerije i vlasnika otpada
 • Pre započinjanja kretanja opasnog otpada (48 sati), vrši se elektronska najava kretanja opasnog otpada Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine .
  Za svoje klijenta Rafinerija izrađuje dokumente o kretanju opasnog otpada i obavlja najavu njegovog kretanja u skladu sa postojećom zakonskom regulativom. Prevoz otpada, ako se drugačije ne dogovori,  takođe može da obezbedi Rafinerija.

Otpadno ulje, na lokaciji vlasnika otpada, može biti uskladišteno u metalnim bačvama, IBC kontejnerima ili u odgovarajućim rezervoarima. Zauljena metalna ambalaža (bačve od 200L) ne sme da bude, sa spoljne i unutrašnje strane, onečišćena nekom drugom vrstom otpada niti više od 10% deformisana.

DOZVOLE:

Rafinerija nafte Beograd u vezi reciklaže otpada poseduje sledeće dozvole:

1. Reciklaža otpadnih ulja

Integralna dozvola za sakupljanje i transport opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije broj 19-00-00411/ 2016-16 od 15.06.2016.godine, prema kojoj može da vrši sakupljanje i transport sledećih vrsta otpada:

13 01         otpadna hidraulična ulja
13 01 01*  hidraulična ulja koja sadrže PCB
13 01 04*  hlorovane emulzije
13 01 05*  nehlorovane emulzije
13 01 09*  mineralna hlorovana hidraulična ulja
13 01 10*  mineralna nehlorovana hidraulična ulja
13 01 11*  sintetička hidraulična ulja
13 01 12*  odmah biorazgradiva hidraulična ulja
13 01 13*  ostala hidraulična ulja
13 02         otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 04*  mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 05*  mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 06*  sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 07*  odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 08*  ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 03         otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 01*  ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB
13 03 06*  mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01
13 03 07*  mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 08*  sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 09*  odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 10*  ostala ulja za izolaciju i prenos toplote
13 04         brodska ulja
13 04 01*  ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe
13 04 02*  ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu
13 04 03*  ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe
13 05         sadržaj separatora ulje/ voda
13 05 01*  čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/ voda
13 05 02*  muljevi iz separatora ulje/ voda
13 05 03*  muljevi od hvatača ulja
13 05 06*  ulja iz separatora ulje/ voda
13 05 07*  zauljena voda iz separatora ulje/ voda
13 05 08*  mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/ voda
13 07         otpadi od tečnih goriva
13 07 01*  pogonsko gorivo i dizel
13 07 02*  benzin
13 07 03*  ostala goriva (uključujući mešavine)
13 08         otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana
13 08 01*  muljevi ili emulzije od desalinacije
13 08 02*  ostale emulzije

Integralnu dozvolu za skladištenje i tretman opasnog otpada – otpadnih ulja, broj 19-00-1120/2010-02 od 08.07.2011.godine, prema kojoj može da vrši skladištenje i tretman sledećih vrsta otpadnih ulja:
13 01 10*  mineralna nehlorovana hidraulična ulja(otpadna hidraulična.cirkulaciona i turbinska ulja)
13 02 05*  mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje(otpadna motorna,hipoidna i reduktorska ulja)
13 03 06*  mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01(trafo ulja sa sadržajem PCB-a <5ppm)
13 03 07*  mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote(ulja za prenos toplote)

2. Reciklaža zauljenog metalnog ambalažnog otpada (bačve od 200L)

Integralna dozvola za sakupljanje i transport opasnog ambalažnog otpada na teritoriji Republike Srbije broj 19-00-00035/ 2013-05 od 31.01.2013.godine, za

15 01 10*  ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama

Integralnu dozvolu za skladištenje i tretman opasnog otpada – metalnog ambalažnog otpada na lokaciji operatera broj 19-00-00387/2012-02 od 25.09.2012.godine za :

15 01 10*  ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama